"Не" на нормативния монопол - "Топлофикация"

От практиката си като адвокат установих, че чрез чл. 153 от Закона за енергетиката/ЗЕ/ и издадените върху него подзаконови нормативни актове, както и порочна практика е създаден нов вид монопол - Нормативен. Тъй като се погазват основни права на гражданите; не намеса в личния живот на държавата, неприкосновеността на частната собственост, право на избор на местоживеене, диктатура на малцинство над мнозинство и т.н написах предложение на основание чл. 18 ЗНА до НС. МС. Министър-председателя, Главния прокурор, Президента, Обмудсмана като искам промяна в ЗЕ.Истината е , че НС е стигнало в падението си до там, чее превърнало цената на енергията за сградната инсталация, която де факто е загуба на топлина в сградата, в данък, който живеещите и собствениците на жилища в сградата плащат на Топлофикация. Има и един още голям въпрос относно прогнозните сметки- пълен абсурд надчислява се лихва на кредитор от длъжник- а от друга страна Топлофикация получава безлихвен кредит/ от всеки,който има суми за възстановяване/трябва да се има и предвид, че кредитирането е изключителна банкова сделка- но не и за Топлофикация. Ето защо хората плащат на Топлофикация не реално доставена енергия - а монополна цена. Не на нормативния монопол - Топлофикация.

По този случай във фейсбук създадох и група" Не на нормативния монопол- Топлофикация". НЯМА ПО-ГОЛЯМА СИЛА ОТ ОБЕДИНЕН НАРОД. Затова Ви приканвам да обединим сили и да отстояваме правата си.

Ето и текста на Предложението:

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРЕЗИДЕНТА на Р БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН на Р БЪЛГАРИЯ

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

От Данчо Цветанов Стоянов, хххххххххх тел. 0888 979051

ОТНОСНО: Промени в Закона за енергетика

Правно основание: чл. 18 от ЗНА

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГАЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ ОМБУДСМАН,

УВАЖАЕМИ ПРЕЗИДЕНТ

Обръщам се към Вас като представители на изброените държавни институции, които имате правната възможност да промените Закона за енергетиката в частта му, в която се създава „нормативен монопол” в лицето на търговско дружество - Топлофикация. Чрез състави в Закона за енергетиката/ЗЕ/, подзаконови нормативни документи въз основа на ЗЕ, както и с порочна практика се създава господстващо положение на търговско дружество - Топлофикация, като са нарушени основни права на гражданите закрепени в Конституцията ни и Регламенти на ЕС- приети и обнародвани, които съгласно чл. 5 , ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното ни законодателство и имат приоритет над нормите от вътрешното ни законодателство, които им противоречат.

Тези разпоредби са отразени в чл. 153 от ЗЕ и правните норми, които се извличат от тях са в противоречие с тези от Конституцията ни, ЕКЗПЧОС и основни принципи на правото. А някои текстове са толкоз нелогични, че не става въпрос за право, а за елементарни познания и логика. По същество:

Чл. 153, ал. 2

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.

С въвеждането на критерия „най-малко две трети” т.е Квалифицирано мнозинство - е условие за диктат на малцинство над мнозинство при ясно подчертано за какво става на въпрос- в случая отказ. Нарушение на чл. 8 ЕКЗПЧОС- където в ал. 2 е изрично посочено в кои случай е допустимо намесата на държавата в личния живот на гражданите. От друга страна явно е нелогично да се създава господстващо положение на малцинство над мнозинство след като се критикува, че предишната форма на държавно управление- Партокрация/ 1946- 1989 г/ създава господстващо положение на мнозинството над малцинството/ т.е когато това мнозинство е пролетариат- се получава диктатура на пролетариата/. Сега може ли да ми обясните какво създадохте?! Толкова ли е трудно да възприемете логиката на ЕС и практиката на Съда в Страсбург / теория и практика на съда в Страсбург/ЕСПЧОС/ от Ван Дайг има знакови дела/ и да поставите в основата правата на личността в контекста на общото благо. Именно това правото на личността и чл. 1 от ЗЕ напълно обезсмислят този състав. Правото на личността е дали да иска да сключва с Топлофикация договор за доставка на топлинна енергия или не. И ако иска коя от услугите да си избере.

Чл. 153 , ал. 3

(3) Лицата по ал. 2 се смятат за потребители на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването.

Този състав е безсмислен сам по себе си, но кореспондира с ал. 2, като показва защо е написан

         Чл. 153, ал. 4

(4) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.

Тук има 2 основни елемента - първо действието зависи само и единствено от едната страна - Топлофикация и второ, макар да е записано” е длъжно” това си е едно пожелание, а не правна норма с отразена в нея санкция. Какво ще стане ако в посочения срок Топлофикация не прекрати топлоподаването - доставеното как ще е дължимо. Ето защо предлагам в този текст да бъде записано още”..., в случай, че не прекрати - доставената топлинна енергия си е за негова сметка.

 

Чл. 153, ал. 5

(5) При въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия потребителите в сграда - етажна собственост, нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне от сградната инсталация.

Тази разпоредба направо погазва правото на частна собственост - която в Конституцията ни/ чл. 17 е определена като неприкосновена  т.е пълна. От друга страна ограничава правото на личността да определи дали въобще да ползва топлинна енергия и точно какъв вид ще е тя. Нарушава се конкуренцията с другите видове топлинна енергия - доставена чрез газ; ел. ток/ подово; климатик , фотоволтаична и т.н

         Чл. 153, ал. 6

(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Потребителите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Тази разпоредба показва самата същност на Топлофикация като нормативен монопол. С тази разпоредба не само са погазени основни права на гражданите, но тя е логически неиздържана и показва липсата на каквито и да е елементарни познания по въпроса, така и липса на елементарни логически и правни съждения.

Технически имаме две независими системи от една страна, а от друга съгласно чл. 142, ал. 1 енергията за горещо топлоподаване и тази за отопление на имот са два различни компонента. Което значи, че лицата са 4 групи по отношение на Топлофикация:

-         Не ползващи услугите на топлофикация

-         Ползващи само за битова гореща вода

-         Ползващи само за отопление

-         Ползващи и двете услуги

Какво всъщност е топлината енергия отдадена на сградната инсталация и какво е предназначението и. Основно предназначение на сградната инсталация е да пренася флуида до отоплителните тела. Особен белег на топлопреносната система е, че тя може:

-         да не се ползва,

-         да се ползва от едно лице,

-         да се ползва от няколко лица

-         или да се ползва от всички

БЕЗ ДА БЪДЕ НАРУШЕНО ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ОТ ДРУГИТЕ СЪСОБСТВЕНИЦИ. Ето защо тук трябва да е залегнал принципа на ползване, а не принципа на собственост. При ползването важи известния от римското право  принцип ”Комуто ползата, нему и вредите” /qui habet commoda, ferre debet onera/. В случай, че се приеме обратното и чрез Закон се задължава едно лице да плаща на търговско дружество налог, че е съсобственик на част от имот - т.е налице е данъчно отношение в полза на търговско дружество.

Ето определението и за данък

Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, елемент на бюджетния приход, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.

Разликата е, само че не е елемент на бюджетния приход, а е елемент на сметка на търговско дружество Топлофикация, и оттам не се посрещат обществени потребности, а тези на търговското дружество/, в случай че не е ‘черна каса” и не обслужва лични интереси на властимащи лица над дружеството или стават престъпления по смисъла на НК: присвояване, изнудване и т.н/

Както се вижда деградацията на съставите в чл. 153 от ЗЕ е пълна, като кулминацията е в ал. 6 , чрез която гражданите се задължават да плащат „данък” на търговско дружество, но с това нещата не приключват. Народните представители чрез чл. 143, ал. 1 във вр. с чл. 125, ал. 3 делегират правото на търговското дружество да определи размера на „данъка”, като в различните Наредби е имало препоръчителна горна граница- за 2004 г. е 15%, след това 30%, а сега действащата е 50%. Търговското дружество Топлофикация много добре се възползва от нормативния си монопол и вместо да продава топлинна енергия на клиентите си по договор, събира „данък” от собственици и тези с вещо право на ползване. Така например по дела,  по който съм процесуален представител топлината енергия за сградна инсталация е над 39%, като по гр. д 21650/2011 г. 27-ми състав на СРС  за 2008 г е 53,7%, за 2009 г 48%- видно от техническата експертиза

Господа/жи/ Народни представители,

дотам ли я докарахте, че това което на практика е загуба на топлинна енергия в сграда да го докарате до „данък” в полза на търговско дружество, като предоставихте правото на търговското дружество само да определя размера му. Как не Ви е срам?!

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА И ГОСПОЖИ,

Надявам се сериозно да погледнете на предложението ми и да вземете и да извършите необходимите законодателни промени. Към настоящия момент делата на „Топлофикация София” АД в по-голямата си част са на ниво СРС и СГС, но всяко едно от тези дела е потенциална жалба до ЕСПЧОС. Самият факт, че само за този отоплителен сезон към 12 000 / дванадесет хиляди/ абонати са се отказали от услугите на търговското дружество и към тях като прибавим и тези от предишни години, сами си направете извода за мащаба на проблема и евентуалните му последствия. Разберете, че тук не става на въпрос за политически възгледи, а аз права на граждани/ за някои - оцеляване/ преди два дена дори научих, че самотна майка с две деца е изведена от апартамента и , и е на улицата от такъв казус/.

За мен Господа/жи/ създаването на нормативен монопол в лицето на търговско дружество е престъпление, което Вие с вашето деяние/ действие на НС и бездействие на останалите/ извършихте и продължава да вършите спрямо гражданите на Р България. Това е и типичен пример как държавата, чрез своите институции генерира” черна икономика” и какви са последиците от нея за гражданите.

Бог да пази народа ни от собствените му управници. Амин!

10.02.2012 г

София                                                     С уважение:

                                                                  /към институциите на Р България/

Статията е публикувана преди 6 години, 6 месеца на 22 април 2012 г, и е видяна 2518 пъти

Мнения за "Не" на нормативния монопол - "Топлофикация" Споделете
вашето мнение!

Преди 6 години, 5 месеца brial каза

Не разбирам защо някои от статиите не се отварят! Какъв е проблема?